top of page

Bạn không cần đợi một lời xin lỗi để tha thứ